Přijímací řízení

 

PODKLADY PRO PŘIJIMACÍ ŘÍZENÍ NA NOVÝ ŠK.ROK
Pokyny pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021:

Kritéria přijetí:
1. Žák musí mít ukončenou povinnou školní docházku.
2. Žáci budou přijímáni bez konání přijímacích zkoušek na základě studijních výsledků na ZŠ.
3. Podmínkou přijetí žáka je kladné vyjádření lékaře o schopnosti ke studiu zvoleného oboru bez zdravotního omezení
4. U oborů kategorie H je podmínkou alespoň úspěšné ukončení 8. ročníku základní školy. Případné výjimky posoudí škola. Přijímáme i žáky z praktických a speciálních škol.
5. Žák přijatý do našeho učiliště na obor kuchař-číšník, se zaměřením kuchař musí předložit při nástupu do školy zdravotní průkaz.

Postup při přijímání žáků
1. Žák dostane na ZŠ 2 přihlášky ke studiu na střední škole a 1 zápisový lístek. Vyplněné a lékařem potvrzené přihlášky doručí na vybrané střední školy do 1. 3. 2020. Obě přihlášky lze poslat na tutéž školu na různé obory.
2. Žák, který se hlásí odjinud než ze ZŠ si zápisový lístek vyžádá na Krajském úřadě Středočeského kraje, odboru školství. K přihlášce pak musí dodat kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ.
3. Součástí přihlášky musí být vyjádření od lékaře, musí být uvedena platná emailová adresa zákonného zástupce včetně telefonního čísla, vyplněné známky z příslušného pololetí aktuálního ročníku a známky z vysvědčení předcházejícího ročníku.
4. Koncem března bude rozeslána informace o zahájení správního řízení, kde bude oznámeno registrační číslo, pod kterým bude sdělen výsledek přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole a rozeslán bude pomocí SMS nebo emailem na zákonného zástupce uchazeče.
5. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na veřejně přístupném místě v budově školy nejpozději do 27. 4. 2020 pod registračním číslem, které bylo přiděleno příslušnému uchazeči. Zároveň budou zákonní zástupci přijatých uchazečů informováni pomocí SMS nebo emailem.
6. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Písemně se bude rozesílat pouze rozhodnutí o nepřijetí.
7. Během měsíce března si mohou zákonní zástupci zavolat na tel. +420602257869 a zjistit průběžný předběžný výsledek přijímacího řízení.
8. V případě, že je uchazeč přijat ke studiu, je jeho povinností do 10 dnů zaslat škole zápisový lístek, který již nelze vzít zpět. Tím škole potvrdí zájem studovat zvolený obor. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou.
9. Další kola přijímacího řízení se budou konat za předpokladu volných míst na nabízený obor vzdělání. Termíny budou vyvěšeny na webových stránkách školy. Předběžná informace: tyto termíny budou k 26. 6. 2020 a 31. 8. 2020.


V Nymburce dne 23. 1. 2020
Mgr. Milan Žák
Ředitel školy